Stan wodomierzy - formularz

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Generała Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap .Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@pwik.goldap.pl. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu przekazania stanu liczników wody, poprzez formularz na stronie internetowej https://pwik.goldap.pl. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będę przechowywane do czasu jej odwołania. Podanie danych jest niezbędne do przesłania stanu licznków poprzez powyższy formularz, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest przesłanie stanu liczników przez formularz. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo żądania od Administratora usunięcia danych; prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem); prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych").*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rody (Uf) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)